IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE– OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 12.01.2023 r. – 27.02.2023 r. 

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zbożowej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Zbożowej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 23.12.2022 r. do 16.01.2023 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem)”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja budowy ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tarnowską

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Konsultacje trwają od 14.12.2022 r. do 05.01.2023 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje dotyczą propozycji granic i sposobów wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach.

To pierwszy krok do powstania ważnego dla miasta dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji.

Konsultacje trwają od 19.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piekoszowskiej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Piekoszowskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą ponownej procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Do projektu można składać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.