IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Konsultacje społeczne
prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City".

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm) Prezydent Miasta Kielce informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

Ankieta  trwa od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 12

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne inwestycji mieszkaniowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym w trybie specustawy

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 20.12.2021 r. do 11.01.2022 r.

Konsultacja zakończyła się: 9 dni temu.

Konsultacje społeczne „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych”

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych”.

Konsultacja zakończyła się: 30 dni temu.

Konsultacje społeczne "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce"

Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Do projektu można składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi od 8 do 29 listopada 2021 r.

Konsultacje trwają do 29.11.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 51 dni temu.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 10.11.2021 r. – 10.12.2021 r. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 06.12.2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Konsultacja zakończyła się: 19 dni temu.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 05.11.2021 r. – 07.12.2021 r. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 17.11.2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Konsultacja zakończyła się: 28 dni temu.