IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Konsultacje społeczne
prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City".

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm) Prezydent Miasta Kielce informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

Ankieta  trwa od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Konsultacje będą trwały jeszcze dni: 10
plik foto id: 1406000433