IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Aktualnie brak bieżących konsultacji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej, która obejmuje przedmiotowe ulice oraz skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, ul. Charsznickiej i ul. Posłowickiej.

Konsultacje trwają od 27.04.2022 r. do 18.05.2022 r.

Konsultacja zakończyła się: 1 dni temu.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 13 obejmuje trzy tereny:

  • rejon ulicy Ciekockiej
  • teren na wschód od Wietrzni
  • Psie Górki

Konsultacje trwają od 28.03.2022 r. do 29.04.2022 r. Uwagi można składać do 23.05.2022 r.

Konsultacja zakończyła się: 20 dni temu.

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.6. – Sandomierska, Poleska, Leszczyńska, Radlińska”

Konsultacje dotyczą etapu zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD - OBSZAR III.6. – Sandomierska, Poleska, Leszczyńska, Radlińska”. Obszar planu obejmuje teren położony we wschodniej części miasta Kielce na północ od ulicy Sandomierskiej.

Konsultacje trwają od 17.03.2022 r. do 18.04.2022 r.

Konsultacja zakończyła się: 31 dni temu.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie).

Konsultacja zakończyła się: 49 dni temu.

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą udziału społeczeństwa w opracowaniu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Do projektu można składać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Konsultacje trwają od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.

Konsultacja zakończyła się: 67 dni temu.