IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Aktualnie brak bieżących konsultacji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje dotyczą propozycji granic i sposobów wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach.

To pierwszy krok do powstania ważnego dla miasta dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji.

Konsultacje trwają od 19.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piekoszowskiej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Piekoszowskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą ponownej procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Do projektu można składać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73. Obszar od północy ograniczony jest ulicą Wileńską, a od wschodu ulicą Świerczyńską.

Konsultacje trwają od 1.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa budowy nowego odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Zagórską, ul. Napękowską i ul. Wydryńską oraz drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 81/5 (obręb 0025). Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Konsultacje trwają od 11.07.2022 r. do 1.08.2022 r.