IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej - TRZECIA MODYFIKACJA WNIOSKU

Konsultacje trwają od 01.12.2023 r. do 22.12.2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w północnej części miasta Kielce, przy ulicy Zagnańskiej.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Konsultacje trwają od 27.11.2023 r. – 15.01.2024 r. 

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Budowa wschodniej obwodnicy Kielc

Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. działając w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Miasta Kielce rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące realizowanej inwestycji.

Konsultacje odbywają się w dniach 14.11.2023 r. - 28.11.2023 r. - Termin przedłużono do 5 grudnia 2023 r.

Projekt koncepcji przebiegu obwodnicy w trzech wariantach wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Dla lepszej orientacji przygotowaliśmy interaktywną mapę, na której dokładnie widać jak te koncepcje wyglądają w terenie. Warianty można obejrzeć na stronie https://wok.apps.kielce.eu 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej - WNIOSEK PONOWNIE ZMODYFIKOWANY

Konsultacje trwają od 16.10.2023 r. do 06.11.2023 r.

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030

Konsultacje dotyczą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. To podstawowy dokument, który możliwi prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach miasta.

Konsultacje trwają od 9.10.2023 r. do 7.11.2023 r.

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej - WNIOSEK ZMODYFIKOWANY

Konsultacje trwają od 31.07.2023 r. do 21.08.2023 r.