IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 26.07.2021 r. – 24.08.2021 r. 

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 42

Konsultacje społeczne projektu "uchwały krajobrazowej"

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Kielce, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Konsultacje trwają od 22.07.2021 r. do 23.08.2021 r.

Uwagi można składać do 08.09.2021 r.

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 42

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.4.2: AL. JERZEGO SZAJNOWICZA – IWANOWA, UL. PIEKOSZOWSKA, UL. STAROWIEJSKA” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 19.07.2021 r. – 17.08.2021 r. 

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 35

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Ankieta w celu opracowania „Diagnozy Społeczno-Gospodarczej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego* do wzięcia udziału w ankiecie, która będzie wykorzystana do prac nad dokumentem pod nazwą „Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Diagnoza ta stanowić będzie bazę wyjściową do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten przyczyni się do wzmocnienia istniejącej współpracy partnerów KOF i będzie podstawą do wspólnego aplikowania o środki unijne.

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 5

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Strategia miasta Kielce będzie dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Nowa strategia będzie w procesie zarządzania miastem Kielce planem działania, według którego powinny postępować władze lokalne, chcąc skutecznie osiągać założone w niej cele.

Konsultacje trwają od 23.06.2021 r. do 29.07.2021 r.

Konsultacja będzie trwała jeszcze dni: 1

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary”. Obszar planu obejmuje teren położony w zachodniej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Gipsową, Mineralną i Św. Barbary. 

Konsultacje trwają od 25.06.2021 r. do 19.07.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 9 dni temu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030”

Celem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Kielc opinii i uwag na temat projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kielce na lata 2021–2030”.

Konsultacje trwają od 21.06.2021 r. do 11.07.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 17 dni temu.

KONSULTACJE SPOŁECZNE - etap zbierania wniosków - Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”. Obszar zmiany obejmuje teren położony w południowo - wschodniej części miasta Kielce w rejonie ulic: Wrzosowej, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Łukowej

Konsultacje trwają od 11.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 23 dni temu.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa ul. O. Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego w Kielcach” oraz "Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach"

Przedmiotem konsultacji jest rozbudowa ulicy  Orląt Lwowskich i ul. J. Piłsudskiego  w Kielcach o łącznej długości 480 m oraz rozbudowa skrzyżowania ul. BP. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej w Kielcach.

Konsultacje trwają od 21.04.2021 r. do 05.05.2021 r.

Konsultacja zakończyła się: 84 dni temu.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach.

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyodrębnioną częścią usługową na działce nr ewid. 356 obręb 0016 przy ulicy Złotej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacja zakończyła się: 145 dni temu.