IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

TRWAJĄCE KONSULTACJE

Aktualnie brak bieżących konsultacji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piekoszowskiej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Piekoszowskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą ponownej procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Do projektu można składać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73. Obszar od północy ograniczony jest ulicą Wileńską, a od wschodu ulicą Świerczyńską.

Konsultacje trwają od 1.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa budowy nowego odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Zagórską, ul. Napękowską i ul. Wydryńską oraz drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 81/5 (obręb 0025). Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Konsultacje trwają od 11.07.2022 r. do 1.08.2022 r.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 15 obejmuje rejon ulic: Krakowskiej, Jana Pawła II i Ogrodowej (tzw. Wzgórze Karscha).  Wyłożenie trwa od 04.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

Konsultacje trwają od 04.07.2022 r. do 29.08.2022 r.