IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne inwestycji mieszkaniowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym w trybie specustawy

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 20.12.2021 r. do 11.01.2022 r.

Konsultacje zakończyły się: 11 dni temu.

Konsultacje społeczne „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych”

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych”.

Konsultacje zakończyły się: 32 dni temu.

Konsultacje społeczne "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce"

Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Do projektu można składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi od 8 do 29 listopada 2021 r.

Konsultacje trwają do 29.11.2021 r.

Konsultacje zakończyły się: 53 dni temu.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 10.11.2021 r. – 10.12.2021 r. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 06.12.2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Konsultacje zakończyły się: 21 dni temu.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 05.11.2021 r. – 07.12.2021 r. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 17.11.2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Konsultacje zakończyły się: 30 dni temu.

Konsultacje społeczne inwestycji mieszkaniowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym w trybie specustawy

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 1.10.2021 r. do 22.10.2021 r.

Konsultacje zakończyły się: 91 dni temu.

konsultacje społeczne - Ankieta w ramach prac nad opracowaniem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”.

W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem „Strategii Promocji Miasta Kielce 2030+”. Jej celem jest przedstawienie podstawowych kierunków promocji Kielc w perspektywie czasowej 2030+ oraz nakreślenie długoterminowego katalogu skutecznych i nowoczesnych metod oraz narzędzi marketingu terytorialnego. Strategia będzie także przewodnikiem kształtowania marki miasta oraz inspiracją dla mieszkańców i innych grup docelowych do działań promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Miasta Kielce.

Konsultacje trwają od 20.09.2021 r. do 11.10.2021 r.

Konsultacje zakończyły się: 102 dni temu.

Konsultacje społeczne parku Dolina Silnicy

Prezydent Miasta Kielce zaprasza Mieszkańców Kielc do wzięcia udziału w pierwszym etapie konsultacji dotyczących zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy. Celem przedsięwzięcia jest „zielona rewitalizacja” tego miejsca, którego wysoki potencjał nie jest dotychczas w pełni wykorzystany dla dobra nas wszystkich. Informacje przekazane przez Państwa będą służyć do opracowania wytycznych i programu funkcjonalno-użytkowego dla zaprojektowania i realizacji parku.

Konsultacje trwają od 13.09.2021 r. do 31.10.2021 r.

Konsultacje zakończyły się: 82 dni temu.

Konsultacje społeczne
dokumentu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City" po uwzględnieniu uwag złożonych w pierwszej turze konsultacji społecznych.

Pierwsza tura konsultacji społecznych trwała od 23 czerwca do 29 lipca 2021 roku. Obecnie prezentowany Państwu projekt Strategii uwzględnia zebrane podczas niej opinie i uwagi.

Ankieta  trwa od 06.09.2021 r. do 18.09.2021 r.

Konsultacje zakończyły się: 125 dni temu.

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK”. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Chodkiewicza, Tatarską, Obrzeżną, al. Na Stadion. 

Konsultacje trwają od 31.08.2021 r. do 22.09.2021 r.

Konsultacje zakończyły się: 122 dni temu.