IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zbożowej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Zbożowej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 23.12.2022 r. do 16.01.2023 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Budowa ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 w Kielcach (wraz ze skrzyżowaniem)”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja budowy ul. Prostej na odcinku od ul. Tarnowskiej do posesji nr 126 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tarnowską

Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Konsultacje trwają od 14.12.2022 r. do 05.01.2023 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje dotyczą propozycji granic i sposobów wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach.

To pierwszy krok do powstania ważnego dla miasta dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji.

Konsultacje trwają od 19.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piekoszowskiej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Piekoszowskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą ponownej procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Do projektu można składać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73. Obszar od północy ograniczony jest ulicą Wileńską, a od wschodu ulicą Świerczyńską.

Konsultacje trwają od 1.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa budowy nowego odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Zagórską, ul. Napękowską i ul. Wydryńską oraz drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 81/5 (obręb 0025). Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Konsultacje trwają od 11.07.2022 r. do 1.08.2022 r.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 15 obejmuje rejon ulic: Krakowskiej, Jana Pawła II i Ogrodowej (tzw. Wzgórze Karscha).  Wyłożenie trwa od 04.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

Konsultacje trwają od 04.07.2022 r. do 29.08.2022 r. 

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 06.06.2022 r. – 08.07.2022 r. 

Powtórne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 01.06.2022 r. – 04.07.2022 r.