IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piekoszowskiej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami oraz miejscami postojowymi i niezbędną infrastrukturą przy ul. Piekoszowskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą ponownej procedury udziału społeczeństwa w opracowaniu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Do projektu można składać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Konsultacje trwają od 12.08.2022 r. do 02.09.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego obszaru po północnej stronie drogi ekspresowej S74 i wschodniej stronie alei Solidarności – drogi krajowej nr 73. Obszar od północy ograniczony jest ulicą Wileńską, a od wschodu ulicą Świerczyńską.

Konsultacje trwają od 1.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja projektowa budowy nowego odcinka drogi gminnej pomiędzy ul. Zagórską, ul. Napękowską i ul. Wydryńską oraz drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 81/5 (obręb 0025). Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z planowanym zamierzeniem, jak również zebranie opinii i uwag w celu dokonania wyboru optymalnego rozwiązania.

Konsultacje trwają od 11.07.2022 r. do 1.08.2022 r.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 15 obejmuje rejon ulic: Krakowskiej, Jana Pawła II i Ogrodowej (tzw. Wzgórze Karscha).  Wyłożenie trwa od 04.07.2022 r. do 05.08.2022 r.

Konsultacje trwają od 04.07.2022 r. do 29.08.2022 r. 

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.1 – w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności – centrum biznesu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 06.06.2022 r. – 08.07.2022 r. 

Powtórne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 01.06.2022 r. – 04.07.2022 r. 

Konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa”

Konsultacje dotyczą etapu zbierania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 –  Ściegiennego, Łanowa, Skibowa. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce na wschód od ulicy Ściegiennego.

Konsultacje trwają od 31.05.2022 r. do 24.06.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej, która obejmuje przedmiotowe ulice oraz skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, ul. Charsznickiej i ul. Posłowickiej.

Konsultacje trwają od 27.04.2022 r. do 18.05.2022 r.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 13 obejmuje trzy tereny:

  • rejon ulicy Ciekockiej
  • teren na wschód od Wietrzni
  • Psie Górki

Konsultacje trwają od 28.03.2022 r. do 29.04.2022 r. Uwagi można składać do 23.05.2022 r.