IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”

Konsultacje dotyczą projektu koncepcyjnego budowy dróg rowerowych, dróg pieszo-rowerowych oraz chodników planowanych do realizacji w 2 lokalizacjach: ulice Żelazna-Gosiewskiego-Zagnańska oraz al. Szajnowicza-Iwanowa

Konsultacje trwają od 29.04.2024 r. do 19.05.2024 r.

KIELECKI KOMITET REWITALIZACJI

Konsultacje dotyczą projektu uchwały w sprawie Kieleckiego Komitetu Rewitalizacji. Komitet stanowić będzie organizacyjny łącznik i sprawny kanał komunikacji między władzami miasta a jego mieszkańcami. 

Konsultacje trwają od 22.04.2022 r. do 27.05.2024 r.

PLAN OGÓLNY MIASTA KIELCE - wydłużony etap zbierania wniosków

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do składania wniosków do nowego, bardzo ważnego dla miasta dokumentu planistycznego, jakim jest Plan Ogólny.

Zbieranie wniosków zostało wydłużone o dwa tygodnie i potrwa do 15.03.2024 r. 

Konsultacje społeczne zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i handlem przy ul. Hauke - Bosaka w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i handlem w parterze w części budynków, garażami podziemnymi, na działkach nr ewidencyjny: 1176, 1177, 1178, 1179/1, 1179/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9 obręb 0024 przy ul. Hauke - Bosaka w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

Konsultacje trwają od 21.02.2024 r. do 13.03.2024 r.

Konsultacje społeczne budowy budynków mieszkalnych przy ul. Rajtarskiej oraz budowy parku kieszonkowego przy ul. Janczarskiej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych: wielorodzinnych z garażami oraz jednorodzinnych szeregowych przy ul. Rajtarskiej oraz budowy parku kieszonkowego przy ul. Janczarskiej.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej

Konsultacje trwają od 16.02.2024 r. do 08.03.2024 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce, przy ulicy Ściegiennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Konsultacje trwają od 30.01.2024 r. – 15.03.2024 r. 

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej - TRZECIA MODYFIKACJA WNIOSKU

Konsultacje trwają od 01.12.2023 r. do 22.12.2023 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 – W REJONIE ULIC ZAGNAŃSKIEJ I WITOSA – CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w północnej części miasta Kielce, przy ulicy Zagnańskiej.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Konsultacje trwają od 27.11.2023 r. – 15.01.2024 r. 

Budowa wschodniej obwodnicy Kielc

Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. działając w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Miasta Kielce rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące realizowanej inwestycji.

Konsultacje odbywają się w dniach 14.11.2023 r. - 28.11.2023 r. - Termin przedłużono do 5 grudnia 2023 r.

Projekt koncepcji przebiegu obwodnicy w trzech wariantach wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Dla lepszej orientacji przygotowaliśmy interaktywną mapę, na której dokładnie widać jak te koncepcje wyglądają w terenie. Warianty można obejrzeć na stronie https://wok.apps.kielce.eu 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.