IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn: „Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach”

Przedmiotem konsultacji jest koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej, która obejmuje przedmiotowe ulice oraz skrzyżowanie ul. Chorzowskiej, ul. Charsznickiej i ul. Posłowickiej.

Konsultacje trwają od 27.04.2022 r. do 18.05.2022 r.

Konsultacje społeczne projektu zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 13 obejmuje trzy tereny:

  • rejon ulicy Ciekockiej
  • teren na wschód od Wietrzni
  • Psie Górki

Konsultacje trwają od 28.03.2022 r. do 29.04.2022 r. Uwagi można składać do 23.05.2022 r.

Konsultacje społeczne dla inwestycji pn.: „Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie).

Konsultacje społeczne „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą udziału społeczeństwa w opracowaniu "Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce". Do projektu można składać uwagi, wnioski lub propozycje zmian. 

Konsultacje trwają od 21.02.2022 r. do 14.03.2022 r.

Konsultacje społeczne inwestycji mieszkaniowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym w trybie specustawy

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 11.02.2022 r. do 05.03.2022 r.

Konsultacje społeczne
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Przed nami jubileuszowa X edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Przy tej okazji chcemy porozmawiać o tym, jak zmienić budżet obywatelski, żeby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Zapraszamy zatem do udziału w konsultacjach.

Ankieta trwa od 26.01.2022 r. do 16.02.2022 r.

Konsultacje społeczne
prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City".

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm) Prezydent Miasta Kielce informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

Ankieta  trwa od 10.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

Konsultacje społeczne inwestycji mieszkaniowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym w trybie specustawy

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią usługową i garażem podziemnym przy ulicy Piotrkowskiej i al. IX Wieków Kielc.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 20.12.2021 r. do 11.01.2022 r.

Konsultacje społeczne „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych”

Prezydent Miasta Kielce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych”.

Konsultacje społeczne "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce"

Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Do projektu można składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi od 8 do 29 listopada 2021 r.

Konsultacje trwają do 29.11.2021 r.