IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406000427

Konsultacje społeczne są narzędziem umożliwiającym dwukierunkową komunikację mieszkańców z władzami. Sprawnie prowadzone konsultacje pomagają urzeczywistniać idee społeczeństwa obywatelskiego uspołeczniając proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji.

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

Budowa wschodniej obwodnicy Kielc

Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o. działając w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Miasta Kielce rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące realizowanej inwestycji.

Konsultacje odbywają się w dniach 14.11.2023 r. - 28.11.2023 r. - Termin przedłużono do 5 grudnia 2023 r.

Projekt koncepcji przebiegu obwodnicy w trzech wariantach wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Dla lepszej orientacji przygotowaliśmy interaktywną mapę, na której dokładnie widać jak te koncepcje wyglądają w terenie. Warianty można obejrzeć na stronie https://wok.apps.kielce.eu 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej - WNIOSEK PONOWNIE ZMODYFIKOWANY

Konsultacje trwają od 16.10.2023 r. do 06.11.2023 r.

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030

Konsultacje dotyczą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. To podstawowy dokument, który możliwi prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wybranych obszarach miasta.

Konsultacje trwają od 9.10.2023 r. do 7.11.2023 r.

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe przy ul. Silnicznej - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze oraz z garażem podziemnym na samochody osobowe na działkach nr ewid. 980/1, 980/2, 980/3 obręb 0010 przy ul. Silnicznej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej - WNIOSEK ZMODYFIKOWANY

Konsultacje trwają od 31.07.2023 r. do 21.08.2023 r.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” (SUMP KOF) oraz  Prognozy oddziaływania na środowisko projektu przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje społeczne budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową na dz. nr ewid. 1813, obręb 0009 przy ul. Mielczarskiego 123 w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługowo-handlową na dz. nr ewid. 1813, obręb 0009 przy ul. Mielczarskiego 123 w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 07.07.2023 r. do 28.07.2023 r.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. przy ul. Zbożowej w Kielcach - TRYB SPECUSTAWY

Konsultacje dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Zbożowej w Kielcach.

Wniosek złożony w trybie specustawy mieszkaniowej.

Konsultacje trwają od 09.06.2023 r. do 3.07.2023 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE– OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK”

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 – BARANÓWEK” oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Konsultacje trwają od 17.04.2023 r. – 02.06.2023 r.