IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406274237

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Ankieta w celu opracowania „Diagnozy Społeczno-Gospodarczej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”
Ankieta trwa od 12.07.2021 r. do 02.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy mieszkańców Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego* do wzięcia udziału w ankiecie, która będzie wykorzystana do prac nad dokumentem pod nazwą „Diagnoza Społeczno-Gospodarcza Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”. Diagnoza ta stanowić będzie bazę wyjściową do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten przyczyni się do wzmocnienia istniejącej współpracy partnerów KOF i będzie podstawą do wspólnego aplikowania o środki unijne.

Państwa głos jest dla nas niezwykle istotny. Poznanie zdania mieszkańców i określenie ich oczekiwań pozwoli nam na wyznaczenie priorytetowych dla rozwoju KOF kierunków działań.

Ankieta jest anonimowa – wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione przez Państwa ankiety nie będą publicznie udostępniane. Wypełnienie ankiety nie potrwa więcej niż 5 minut.

Dziękujemy za poświęcony czas.

* Kielecki Obszar Funkcjonalny zrzesza 13 gmin Powiatu Kieleckiego tj. Miasto Kielce, Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę Masłów, Gminę Miedziana Góra, Miasto i Gminę Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Nowiny, Gminę Strawczyn, Gminę Zagnańsk oraz Miasto i Gminę Pierzchnica.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

1. Jak Pani/Pan ocenia poziom swojego życia w Gminie, w której Pani/Pan mieszka?
Odpowiedź
Odpowiedź
2. Jak Pani/Pan ocenia poszczególne sfery funkcjonowania w Gminie, w której Pani/Pan mieszka?
bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źlenie mam zdania
Czystość powietrza
Czystość wód powierzchniowych (jeziora, rzeki, zalewy etc.)
Jakość wody pitnej
Czystość i porządek (w tym gospodarka odpadami)
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna
bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źlenie mam zdania
Dostępność miejsc w żłobkach
Dostępność miejsc w przedszkolach
Dostępność opieki społecznej (czas oczekiwania na pomoc, procedury.)
Dostępność budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych
Dostęp do internetu
Jakość oferty edukacyjnej (poziom nauczania, zajęcia pozalekcyjne, wyposażenie, kadra)
Jakość opieki społecznej (wsparcie osób wykluczonych społecznie, pieczy zastępczej, osób niesamodzielnych etc.)
Jakość internetu
bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źlenie mam zdania
Jakość dróg lokalnych
Jakość dróg ponadlokalnych
Jakość chodników dla pieszych
Sieć ścieżek rowerowych
Połączenia komunikacyjne pomiędzy gminami KOF a Kielcami
bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źlenie mam zdania
Możliwość znalezienia zatrudnienia
Poziom zarobków
Atrakcyjność ofert pracy dla młodych
3. Czy dostrzega Pani/Pan współpracę między Gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego?
Odpowiedź
Odpowiedź
4. Które wymienione niżej problemy powinny być Pani/Pana zdaniem rozwiązywane w ramach współpracy między Gminami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego?
Środowisko:
W obszarze Środowisko proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
W obszarze Środowisko proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
Transport i mobilność:
W obszarze Transport i mobilność proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
W obszarze Transport i mobilność proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
Usługi publiczne:
W obszarze usługi publiczne proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
W obszarze usługi publiczne proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
5. Jakie wg Pani/Pana powinny być oczekiwane efekty realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego?
W odpowiedzi na pytanie nr 5 proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
W odpowiedzi na pytanie nr 5 proszę zaznaczyć
maksymalnie 3 odpowiedzi.
Metryczka
Wiek
Wiek
Płeć
Płeć
Miejsce zamieszkania
Miejsce zamieszkania
Czy jest Pani/Pan ?
Czy jest Pani/Pan ?
Główny Obszar aktywności:
Główny Obszar aktywności:
Czy jest Pan/Pani zaangażowana w działalność społeczną (organizacje pozarządowe, wolontariat i inne)
Czy jest Pan/Pani zaangażowana w działalność społeczną (organizacje pozarządowe, wolontariat i inne)

Dziękujemy formularz został zapisany.