IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406640512

KONSULTACJE SPOŁECZNE
- wyłożenie do publicznego wglądu -

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Ważne terminy

12.01.2023 r. - 10.02.2023 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

26.01.2023 r. - dyskusja publiczna

27.02.2023 r. - ostateczny termin składania uwag

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1 BARANÓWEK” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Chodkiewicza, Tatarską, Obrzeżną, al. Na Stadion.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi/wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w formie elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej

Uwagi/wnioski można składać do dnia 27.02.2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 26.01.2023 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO NA GEOPORTALU KIELCE

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO, PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, DOKUMENTY FORMALNE: