IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406966287

KONSULTACJE SPOŁECZNE: ETAP ZBIERANIA WNIOSKÓW

 

Ważne terminy

WYDŁUŻONY ETAP ZBIERANIA WNIOSKÓW TRWA OD 01.02.2024 r. DO 15.03.2024 r.

 


KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KIELCE W SPRAWIE PLANU OGÓLNEGO DLA MIASTA KIELCE


W związku z pojawiającymi się propozycjami spotkań z radnymi i mieszkańcami poszczególnych rejonów/osiedli Kielc na temat Planu Ogólnego miasta Kielce informuję, że spotkania takie i merytoryczne dyskusje z przedstawicielami Urzędu Miasta Kielce w poszczególnych częściach miasta przewidziane są na etapie konsultacji społecznych roboczego projektu dokumentu, które odbędą się w przyszłym 2025 roku.

Na obecnym etapie procedury – zbierania wniosków do Planu Ogólnego – brak jest jeszcze jakichkolwiek koncepcji planu i przesądzeń, stąd merytoryczne dyskusje byłyby bezprzedmiotowe. W ramach obecnego etapu oczekujemy od Państwa jedynie życzeń (wniosków, postulatów) co do przeznaczenia i przyszłego sposobu zagospodarowania Waszych działek, osiedli lub innych obszarów miasta. Roboczy dokument Planu Ogólnego będzie opracowany przy założeniu uwzględnienia w maksymalnie możliwym stopniu złożonych przez Was dzisiaj wniosków i życzeń oraz przedstawiony jw. do żywej dyskusji.

Przypominam, że wszystkie informacje na ten temat – wraz z bardzo uproszczonym formularzem wniosku on-line – znajdują się poniżej. W razie potrzeby możliwy jest kontakt w godzinach pracy Urzędu Miasta z pracownikami Biura Planowania Przestrzennego i Architektem Miejskim.


 

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła nowy dokument w randze aktu prawa miejscowego - plan ogólny. Do sporządzenia tego dokumentu właśnie przystąpiliśmy. Plan ogólny sporządzamy dla całego miasta z wyłączeniem terenów zamkniętych.

Co to znaczy dla mieszkańców?

Powstanie całkiem nowy, strategiczny akt planowania przestrzennego dla całego miasta. Na jego podstawie wydawane będą m. in. decyzje takie jak: warunki zabudowy i pozwolenia na budowę. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być z nim zgodne.

Jakie są plany na plan ogólny?

Po przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, rozpoczęliśmy proces zbierania wniosków. Potrwa on od 1 do 15 marca. W tym czasie mogą Państwo napisać do nas, czego oczekują względem opracowywanego dokumentu. Wniosek taki musi zostać złożony na formularzu, który pobrać Państwo mogą, wraz z instrukcją jego wypełniena na dole strony, lub wysłać za pośrednictwem formularza online dostępnego poniżej.

 

Jak złożyć wniosek?

- w postaci papierowej – pobierz formularz, wydrukuj go i wypełnij wg wzoru a następnie dostarcz pod adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,

- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prezydent@um.kielce.pl lub poprzez E-PUAP pod adresem skrzynki https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/g94m13lgvz

- skorzystaj z formularza wniosku online dostępnego poniżej

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

WYPEŁNIJ FORMULARZ WNIOSKU ON-LINE

Informacja o Zgłaszającym
Informacja o Zgłaszającym
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE (wypełnij, jeżeli Twoje pomysły podane w polu "Treść wniosku" dotyczą konkretnej działki lub nieruchomości. Jeżeli NIE – w poniższych pytaniach wybierz/wpisz "Nie dotyczy")

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula RODO dostępna pod linkiem: http://rodo.kielce.eu/klauzulaAPP

Dziękujemy formularz został zapisany.