IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406574892

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje projektu dokumentu "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030"

Czas trwania konsultacji:

od 9 października 2023 r. do 08 listopada 2023 r.

Co to jest rewitalizacja?

Pojęcie „rewitalizacja” pochodzi z języka łacińskiego: „re-”znów, na nowo i „vita”− życie, co dosłownie oznacza przywrócenie do życia, ożywienie.

Rewitalizacja dotyczy więc ożywienia wybranych fragmentów miast, uznanych za zmarginalizowane (tzw. zdegradowane). Działania rewitalizacyjne prowadzone są tylko na tych obszarach, które zostały zaniedbane w wyniku zachodzących w miastach wieloletnich zmian społecznych, ekonomicznych, urbanistycznych i architektonicznych. Po wskazaniu takich obszarów uruchamia się wobec nich działania przywracające utraconą atrakcyjność. Najważniejsze w rewitalizacji to pokonanie kryzysu społecznego, któremu towarzyszy przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze i odbudowa więzi lokalnej społeczności. Końcowym rezultatem procesu rewitalizacji powinna być poprawa jakości życia mieszkańców.

W Kielcach obszar rewitalizacji został wyznaczony w styczniu 2023 r. Obejmuje on 3,5% powierzchni miasta (386 ha) i jest zamieszkany przez 17,2% mieszkańców (31 534 osób).

Obszar rewitalizacji Kielc został podzielony na trzy podobszary: Śródmieście, Czarnów, Szydłówek i Uroczysko.

plik foto id: 1406855910

źródło: Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Kielce

Co to jest Gminny Program Rewitalizacji?

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę, który umożliwia prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Dokument pomaga koordynować zadania realizowane przez wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji, czyli zarówno przedstawicieli Miasta Kielce, jak i lokalnej społeczności: mieszkańców, właścicieli nieruchomości i ich zarządców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych.

Projet Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 obejmuje liczne działania, które w całości mają przynieść większy efekt w ożywieniu podobszarów rewitalizacji Kielc. Obecnie przygotowywaną w Programie rewitalizację należy postrzegać jako szeroko rozumianą kontynuację wcześniejszych programów obowiązujących w Kielcach. Dotyczy to zwłaszcza podobszaru Śródmieście, którego teren poddawany był procesom modernizacyjnym w poprzednich latach.

Obecnie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce na lata 2024-2030 przygotowywany jest do uchwalenia przed Radę Miasta. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Kielc, w celu wypracowania założeń dokumentu dopasowanych do lokalnych potrzeb - na poniższym schemacie krok 9.

plik foto id: 1406574910

źródło: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

Po zakończeniu trwającego obecnie etapu konsultacji społecznych projektu GPR, nastąpi etap opiniowania z innymi organami treści programu, po czym nastąpi przyjęcie programu uchwałą Rady Miasta Kielce. 

Konsultacje społeczne

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r. w następujących formach:

  1. Spotkanie otwarte, które odbędzie się w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1,  na sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego, I piętro.
  2. Zbieranie uwag ustnych w dniach od 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r. osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, lub telefonicznie tel. 41 36 76 361 w godzinach 7:30-15:30.
  3. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza do zgłaszania uwag zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce (https://bipum.kielce.eu/) oraz na stronie Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu/) w terminie od dnia 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r. Formularze z uwagami można dostarczyć:
  • drogą elektroniczną na adres: bpp@um.kielce.pl ;
  • drogą korespondencyjną na adres: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce;
  • osobiście do Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, II piętro p. 208, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

     4. Badanie ankietowe - link do ankiety oraz ankieta w formacie .pdf dostępne będą na stronie BIP UM Kielce (https://bipum.kielce.eu/) oraz Idea Kielce (https://konsultacje.kielce.eu/).

 

UWAGA!!!

Jeśli chcesz aby Twoja uwaga/opinia/propozycja mogła być rozpatrzona, pamiętaj o:

  • złożeniu jej w terminie od 09.10.2023 r. do 08.11.2023 r. (czyli nie wcześniej i nie później),
  • podpisaniu się imieniem i nazwiskiem,
  • złożeniu jej tylko w formie formularza konsultacyjnego (elektronicznego lub dostępnego do pobrania) - za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania.

 

Gminny Program Rewitalizacji PROJEKT (9 540.07 KB) Kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych (6 290.26 KB) Ogłoszenie (237.41 KB) Formularz konsultacyjny (do pobrania) (48.00 KB) Ankieta (do pobrania) (22.18 KB)
Raport (2 849.42 KB)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:

Paulina Moskal, Główny Specjalista

Urząd Miasta Kielce
Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3, 25-514 Kielce
tel. 41 36 76 361

plik foto id: 1406862679