IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406266363

KONSULTACJE SPOŁECZNE

prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Termin zbierania uwag

10.01.2022 r. - 31.01.2022 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm) Prezydent Miasta Kielce informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

DOKUMENTY

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

1.INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM:
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg. wzoru: 123456789
2. ZGŁASZANE UWAGI, OPINIE, PROPOZYCJE
Uwaga nr 1
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Uwaga nr 2
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Uwaga nr 3
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Uwaga nr 4
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Uwaga nr 5
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania Strategii Rozwoju Kielc 2030+ w kierunku Smart City w Urzędzie Miasta w Kielcach

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust 1. i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, zwany dalej Administratorem, Rynek 1, 25-303 Kielce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pisząc na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prezydent@um.kielce.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: iod@um.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kielc. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak konieczne do uczestnictwa w ramach ogłoszonych konsultacji z mieszkańcami Kielc.
4. W przypadku podania przez Państwa danych osobowych podstawą ich przetwarzania jest:
a) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
b) Uchwała Nr XL/780/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielce,
5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu .
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz/lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. Niniejsze umowy będą zawierały zapisy określające warunki oraz zasady na jakich niniejsze podmioty będą przetwarzać Państwa dane.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procedowania wniosku, a następnie przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do Państwa danych osobowych,
- sprostowania Państwa danych osobowych,
- usunięcia Państwa danych osobowych, jednak nie wcześniej niż określają to przepisy prawa,
- ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
10. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
Informujemy również, iż:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
kostka 1
operator
kostka 1
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Dziękujemy formularz został zapisany.

Do pobrania: (jeżeli chcesz wydrukować formularz i wysłać drogą tradycyjną)

Formularz zgłaszania uwag (60.60 KB)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Panem Tomaszem Jakubczykiem 
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
tel. 41 36 76 415
email : strategiakielc@um.kielce.pl