IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406279130

KONSULTACJE SPOŁECZNE
projektu "uchwały krajobrazowej"

- wyłożenie do publicznego wglądu - wydłużony termin

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Kielce, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Uchwała krajobrazowa jest aktem prawa miejscowego. Projekt uchwały reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Określa również ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zgodnie z projektem przygotowanej uchwały, Kielce zostaną podzielone na cztery strefy: A, B, C, D. W każdej z nich będą obowiązywały inne zasady dotyczące umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych.

Przepisy uchwały mają za zadanie w sposób uporządkowany i spójny przyczynić się do poprawy krajobrazu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu uchwały krajobrazowej. Termin składania uwag: do 30.09.2021 r.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej.

Informacje zawarte w uwagach zostaną wykorzystane do ewentualnych korekt projektu uchwały.

Ważne terminy:

  • wyłożenie do publicznego wglądu: 22.07.2021 r. - 16.09.2021 r. (termin wydłużony),
  • składanie uwag do projektu: do 30.09.2021 r. (termin wydłużony).

DOKUMENTY FORMALNE

PROJEKT UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ (74.05 KB) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH GRANIC (6 914.51 KB) ZAŁĄCZNIK NR 2 - RYSUNEK GRANIC STREF (9 729.44 KB) UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY KRAJOBRAZOWEJ (21.39 KB) OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (514.30 KB) OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE O WYDŁUŻENIU TERMINU WYŁOŻENIA (532.79 KB)
Informacja o Zgłaszającym
Informacja o Zgłaszającym
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówPodanie danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt. Informacje nie będą publikowane.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówPodanie danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt. Informacje nie będą publikowane.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówPodanie danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt. Informacje nie będą publikowane.
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plPodanie danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam kontakt. Informacje nie będą publikowane.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania projektu uchwały w Urzędzie Miasta w Kielcach

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania projektu uchwały;
4) Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, oznaczenie nieruchomości;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne co wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.);
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;
7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia projektu uchwały oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;
8) Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do Państwa danych osobowych,
- sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa - jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy formularz został zapisany.

Jeżeli chcesz złożyć uwagi w formie tradycyjnej, pobierz wzór uwagi do projektu uchwały krajobrazowej i wyślij na adres urzędu.