IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406426191

KONSULTACJE SPOŁECZNE
- wyłożenie do publicznego wglądu -

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce - zmiana Nr 13

 

Ważne terminy

28.03.2022 r. - 29.04.2022 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

05.04.2022 r. - dyskusja publiczna

23.05.2022 r. - termin składania uwag

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 13 obejmuje trzy tereny:

  • rejon ulicy Ciekockiej
  • teren na wschód od Wietrzni
  • Psie Górki

Uwagi  do projektu  zmiany Nr 13 Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony Idea Kielce na adres: http://konsultacje.kielce.eu, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz na adres: prezydent@um.kielce.pl
  3. ustnie do protokołu
  4. za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej

Uwagi można składać do dnia 23.05.2022 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 05.04.2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Konferencyjna

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ PROJEKTU zmiany Nr 13 STUDIUM NA GEOPORTALU KIELCE

PROJEKT ZMIANY NR 13 STUDIUM I DOKUMENTY FORMALNE: