IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406477230

KONSULTACJE SPOŁECZNE
- wyłożenie do publicznego wglądu -

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce - zmiana Nr 15

 

 

Ważne terminy

04.07.2022 r. - 05.08.2022 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

02.08.2022 r. - dyskusja publiczna

29.08.2022 r. - termin składania uwag

 

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu  zmiany Nr 15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Obszar zmiany Nr 15 obejmuje rejon ulic: Krakowskiej, Jana Pawła II i Ogrodowej (tzw. Wzgórze Karscha). 

Uwagi  do projektu  zmiany Nr 15 Studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem strony Idea Kielce na adres: http://konsultacje.kielce.eu, za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu oraz na adres: prezydent@um.kielce.pl,
  3. ustnie do protokołu,
  4. za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej.

Projekt zmiany Nr 15 Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce: www.bipum.kielce.eu.

Uwagi można składać do dnia 29.08.2022 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 02.08.2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ PROJEKTU ZMIANY NR 15 STUDIUM NA GEOPORTALU KIELCE

PROJEKT ZMIANY NR 15 STUDIUM I DOKUMENTY FORMALNE: