IDEA KIELCE: Konsultacje

Ochrona przyrody i krajobrazu

Wskaźniki obejmujące zagadnienia związane z ochroną bioróżnorodności, gleb i siedlisk, a także ochrony krajobrazu i obszarów cennych przyrodniczo.

Ochrona przyrody i krajobrazu
wskaźnik 2009r. 2011r. źródło i metodyka
Udział obszarów prawnie chronionych b.d. 48,55% opis
Udział obszarów NATURA 2000 b.d. 10% opis
Powierzchnia parków miejskich na mieszkańca 7,2 0,00 opis
Stosunek powierzchni parków miejskich do terenów zabudowanych 6 0,22 opis
Powierzchnia lasów na 1 mieszkańca 2556 b.d. opis
Użytkowanie terenu mapa mapa opis
Udział terenów rolniczych 19,19% 35% opis
Udział wód 0,59% 0% opis
Udział lasów b.d. 22% opis
Udział terenów przemysłowych b.d. 6% opis
Udział terenów rekreacyjnych b.d. 2% opis
Wskaźnik zabudowy na terenie parku krajobrazowego b.d. 0,02 opis
Udział zabudowy na obszarach o najwyższym potencjale dla rozwoju rolnictwa b.d. 0,94% opis

Prezentowany wybór wskaźników stanowi jedynie wstęp do przedstawianych treści. Ich zakres będzie sukcesywnie poszerzany a serwis rozwijany o nowe zagadnienia.