IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406239933

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Kielecki Budżet Obywatelski Budżet obywatelski wpisał się już w codzienność naszego miasta.

Od 9 lat kielczanie wybierają projekty, które potem pojawiają się w przestrzeni publicznej. Miasto zrealizowało już ponad 180 pomysłów mieszkańców i wciąż realizuje kolejne. Dzięki Waszym inicjatywom i głosom udało się stworzyć wiele nowych miejsc aktywności  i wypoczynku, festiwali czy atrakcji dla dzieci.

Przed nami jubileuszowa X edycja Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Przy tej okazji chcemy porozmawiać o tym, jak zmienić budżet obywatelski, żeby jeszcze lepiej odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Zapraszamy zatem do udziału w konsultacjach.

Na podstawie doświadczeń z ostatnich edycji budżetu obywatelskiego, uwag mieszkańców oraz wyników ewaluacji zaproponowaliśmy kilka zmian w procedurze.

Najważniejsze z nich dotyczą:

  • przeformułowania definicji projektów zielonych,
  • wydłużenia czasu na złożenie odwołania z 7 do 14 dni,
  • zmiany sposobu wyłaniania zwycięskich projektów.

W trakcie konsultacji chcemy poznać opinie mieszkańców na temat proponowanych zmian, a w szczególności o tym, jak mogłaby wyglądać kwalifikacja projektów przeznaczonych do realizacji. Dotychczas decydowały o tym dwie przesłanki, które musiały być spełnione łącznie tj. liczba głosów uzyskanych w głosowaniu oraz to czy koszt projektu mieści się w kwocie przeznaczonej  na daną kategorię projektów.

Zapoznaj się z załączonymi dokumentami i powiedź nam, co myślisz o zaproponowanych zmianach.

 

DOKUMENTY

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielcepobierz plik
Projekt uchwały zmieniającej Regulamin KBO.pdfpobierz plik
Regulamin KBO ze zmianamipobierz plik


WYNIKI

Zgodnie z § 10 ust. 4 Uchwały Nr XL/780/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r. poz. 767) Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej informuje, iż w związku z dużą liczbą opinii zgłoszonych do Regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego podczas konsultacji z mieszkańcami projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, raport z konsultacji zostanie opublikowany w terminie do 31.03.2022 r.

Raport z konsultacji.pdfpobierz plik

Ilekroć w w Regulaminie jest mowa o: [...]
Dotychczasowy zapis:
9) projekcie "zielonym” – należy przez to rozumieć podejmowanie działań zmierzających do stworzenia atrakcyjnych dla mieszkańców terenów  zieleni poprzez:
a) nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, w tym zieleni przydrożnej,
b) budowę nowych lub przekształcenie istniejących przestrzeni rekreacyjnych, w których 70% wnioskowanych środków będzie przeznaczone na zieleń. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wyposażenie służące zabawie i rekreacji,
c) tworzenie nowych terenów zieleni (m.in.  parków kieszonkowych, skwerów, zieleńców), w których 70% powierzchni terenu musi stanowić zieleń,
d) renowację i modernizację istniejących terenów zieleni, w których 70% wnioskowanych środków będzie przeznaczone na zieleń,
e) budowę ogrodów deszczowych i innych obiektów służących bioretencji.

Propozycja zmiany zapisu:
9) projekcie "zielonym” – należy przez to rozumieć podejmowanie działań, które związane są z zazielenianiem  miasta i tworzeniem atrakcyjnych dla mieszkańców terenów  zieleni, 
 w szczególności:
a) nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, w tym zieleni przydrożnej, zieleni osiedlowej na gruntach stanowiących własność miasta, zieleni towarzyszącej miejskim obiektom użyteczności publicznej,
b) renowację i modernizację istniejących terenów zieleni obejmującą działania, których głównym celem jest wprowadzenie nowych oraz poprawa stanu istniejących nasadzeń, rekultywację zniszczonych terenów zieleni,
c) tworzenie nowych terenów zieleni: skwerów, zieleńców, parków, niewielkich powierzchniowo obiektów takich jak parki kieszonkowe,
d) wprowadzanie zieleni w miejsca dotychczas jej pozbawione np. poprzez: rozbrukowanie istniejących nawierzchni i wykonanie nasadzeń, wprowadzenie pnączy na elewację, ekrany akustyczne i inne podobne konstrukcje, wykonanie zielonych dachów na obiektach miejskich,  
e) budowę ogrodów deszczowych i innych obiektów służących bioretencji”.

W ramach KBO mogą być realizowane projekty: [...]
Dotychczasowy zapis:
3) zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Gminy Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich;

Propozycja zmiany zapisu:
3) „zlokalizowane na nieruchomościach będących własnością Miasta Kielce, nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz nieruchomościach będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych miasta pod warunkiem, iż cel projektu jest zbieżny z celem na jaki została ta nieruchomość przeznaczona, określonym w decyzji wydanej w trybie art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899).”

Dodanie nowej treści § 5 ust.5:
„W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście projektów w poszczególnych kategoriach, istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji z Wnioskodawcą w zakresie merytorycznego ograniczenia projektu do wartości kwoty dostępnej w danej kategorii pod warunkiem, że brakująca kwota nie przekracza 30% wartości całego projektu oraz istnieje techniczna możliwość ograniczenia lub korekty zakresu projektu, bez utraty jego istotnego charakteru.”

Dodanie nowej treści § 5 ust. 6,7 i 8:
„6. Wnioskodawca wyraża zgodę na ograniczenie lub korektę projektu w terminie 3 dni od pierwszej udokumentowanej próby kontaktu.
7. W przypadku niewyrażenia zgody przez Wnioskodawcę na ograniczenie lub korektę projektu lub po 3 udokumentowanych nieskutecznych próbach kontaktu z Wnioskodawcą procedowany jest kolejny projekt z listy.
8. Konsultacje, o których mowa w ust. 5 przeprowadza właściwy merytorycznie wydział, biuro Urzędu Miasta Kielce lub jednostka organizacyjna Miasta, która dokonywała oceny merytorycznej projektu w terminie do 5 dni od wyrażenia przez Wnioskodawcę zgody, o której mowa w ust. 6.”

WYNIKI DO POBRANIA

BO_ Konsultacje 2022_Wyniki.xlsxpobierz plik