IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406963188

KONSULTACJE SPOŁECZNE
wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 – Ściegiennego, Łanowa, Skibowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Ważne terminy

30.01.2024 r. - 29.02.2024 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

15.02.2024 r. - dyskusja publiczna

15.03.2024 r. - termin składania uwag

Konsultacje dotyczą wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE POŁUDNIE – DYMINY: OBSZAR 1 –  Ściegiennego, Łanowa, Skibowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w południowej części miasta Kielce, przy ulicy Ściegiennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi/wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • mailowo na adres prezydent@um.kielce.pl
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej

Uwagi/wnioski można składać do dnia 15.03.2024 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, treści uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 15.02.2024 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO NA GEOPORTALU KIELCE

PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO, PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, DOKUMENTY FORMALNE: