IDEA KIELCE: Konsultacje

zaznaczony na żółto obszar planu na tle zdjęcia lotniczego w rejonie ulicy św. barbary

KONSULTACJE SPOŁECZNE
wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2021 r.

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 05.11.2021 r. – 07.12.2021 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, w godz. od 800 do 1500 oraz za pośrednictwem Geoportalu KIELCE lub strony Idea Kielce. Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 17.11.2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności.

Uwagi  do projektu  planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2021 r.

Uwagi/wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi/wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi/wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.

LOKALIZACJĘ PLANU MIEJSCOWEGO MOŻNA ZOBACZYĆ NA GEOPORTALU KIELCE OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (372.50 KB) UZASADNIENIE (1 121.41 KB)


Etap składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zakończony

Termin składania wniosków

25.06.2021 r. - 19.07.2021 r.

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.7.2 - Podkarczówka w rejonie ulicy Świętej Barbary” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w zachodniej części miasta Kielce pomiędzy ulicami: Gipsową, Mineralną i Św. Barbary. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w postaci elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij wniosek on-line" umieszczonego poniżej

Wnioski i uwagi należy składać w terminie do dnia 19.07.2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

 

DOKUMENTY FORMALNE

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO (774.57 KB) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (573.72 KB) INFORMACJA PREZYDENTA KIELCE (241.70 KB)