IDEA KIELCE: Konsultacje

WSKAŹNIKI OGÓLNE

Grupa zawierająca wybrane wskaźniki, które z uwagi na szczególne znaczenie rekomendowane są do systematycznej aktualizacji w celu badania trendów zachodzących w mieście oraz monitorowania polityki miasta w zakresie demografii, polityki społecznej, gospodarczej, edukacji i wykształcenia mieszkańców, polityki transportowej oraz zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia miasta  10 965 ha
Demografia
wskaźnik 2009r. 2011r. źródło i metodyka
Liczba mieszkańców 199 160 196 670 opis
Gęstość zaludnienia 2377 3450 opis
Struktura wieku mieszkańców mapa karta opis
Udział mieszkańców w wieku produkcyjnym 65,07% 64% opis
Udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 18,55% 15% opis
Udział mieszkańców w wieku poprodukcyjncym 16,42% 21% opis
Saldo migracji wewnętrznej 9‰ -16‰ opis
Napływ ludności wg poprzedniego miejsca mieszkania mapa mapa opis
Odpływ ludności wg nowego miejsca zamieszkania mapa mapa opis
Edukacja i wykształcenie
wskaźnik 2009r. 2011r. źródło i metodyka
Liczba dzieci w żłobkach mapa 425 opis
Liczba dzieci w przedszkolach mapa 4676 opis
Liczba dzieci w szkołach podstawowych mapa 9744 opis
Wskaźnik skolaryzacji - żłobki 8,31% 10%   opis
Wskaźnik skolaryzacji - przedszkola 66,31% 63%   opis
Wsaźnik skolaryzacji - szkoły podstawowe 97,47% 104%   opis
Wsaźnik skolaryzacji - gimnazja 57,12% 74%   opis
Zagospodarowanie przestrzenne
wskaźnik 2009r. 2011r. źródło i metodyka
Stopień pokrycia obszaru miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego
7,45% 9,31% opis
Ilość nieruchomości, dla których wydane zostały
decyzje o warunkach zabudowy na 1000 nieruchomości
40 28 opis
Ilość nieruchomości, dla których wydane zostały
pozwolenia na budowę na 1000 nieruchomości
46 70 opis

Prezentowany wybór wskaźników stanowi jedynie wstęp do przedstawianych treści. Ich zakres będzie sukcesywnie poszerzany a serwis rozwijany o nowe zagadnienia.