IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406365105

KONSULTACJE SPOŁECZNE
wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja” oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r.

Konsultacje dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Śródmieście-Obszar 3 „Plac Konstytucji 3 Maja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 10.11.2021 r. – 10.12.2021 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, w godz. od 800 do 1500 oraz za pośrednictwem Geoportalu KIELCE lub strony Idea Kielce. Ponadto, projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 06.12.2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności.

Uwagi  do projektu  planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r.

Uwagi/wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi/wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi/wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.

LOKALIZACJĘ PLANU MIEJSCOWEGO MOŻNA ZOBACZYĆ NA GEOPORTALU KIELCE OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE (1 073.49 KB) UZASADNIENIE (6 819.65 KB)