IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406281566

KONSULTACJE SPOŁECZNE - wyłożenie do publicznego wglądu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ważne terminy

26.07.2021 r. - 24.08.2021 r. - wyłożenie do publicznego wglądu

12.08.2021 r. - dyskusja publiczna

08.09.2021 r. - termin składania uwag

Konsultacje dotyczą ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO — PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje teren położony w północnej części miasta Kielce pomiędzy ulicami:  Warszawską, Radomską, Sikorskiego. 

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi/wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Kielce:

  • ustnie do protokołu
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
  • w formie elektronicznej na adres prezydent@um.kielce.pl,
  • za pośrednictwem geoportalu: http://www.gis.kielce.eu
  • za pośrednictwem formularza "Wyślij uwagę on-line" umieszczonego poniżej

Uwagi/wnioski można składać do dnia 08.09.2021 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi/wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 12.08.2021 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek 1 – Sala Urzędu Stanu Cywilnego.

 

ZOBACZ LOKALIZACJĘ PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO NA GEOPORTALU KIELCE

DOKUMENTY FORMALNE