IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406574892

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Czas trwania konsultacji:

od 19 października 2022 r. do 17 listopada 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy szeroko zakrojone prace, których efektem będzie uchwalenie ważnego dla miasta dokumentu, jakim jest Gminny Program Rewitalizacji.

 

Co to jest rewitalizacja?

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Rewitalizacja to dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia. Jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta.

Rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej jest to wprowadzenie takich zmian na fragmencie obszaru miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało.

Rewitalizacja to też praca z ludźmi, z lokalną społecznością. I nawet jeśli remonty budynków i przestrzeni publicznych są najbardziej efektowne – najważniejsze jest przezwyciężenie kryzysu społecznego.

Rewitalizacja jest długim procesem. Jej powodzenie zależy od nas wszystkich – mieszkańców całego miasta, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury, uczelni wyższych, urzędów.

Ramy prawne dla procesu rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które są podstawowym narzędziem nakierowanym na kompleksowe podejście do procesu oraz podejmowanie działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

 

Co to jest Gminny Program Rewitalizacji?

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

 

Co to jest obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Obszar zdegradowany zdefiniowany został jako: „Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych (…), środowiskowych (…), przestrzenno-funkcjonalnych (…) lub technicznych (…)”.

Obszar zdegradowany jest więc przede wszystkim obszarem o problemach społecznych. Nie można wykluczyć faktu, że znajdą się na nim obszary zaniedbane lub zdewastowane, jednak nie należy utożsamiać tych zjawisk. Poza uzasadnionymi wyjątkami w skład obszaru zdegradowanego mogą wejść wyłącznie obszary zamieszkałe.

Obszar rewitalizacji zdefiniowany został jako: „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (…), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację (…)”.

Definicja ta jest zatem zdecydowanie prostsza. Najważniejsza jest koncentracja negatywnych zjawisk (którą należy udokumentować). Obszar rewitalizacji może objąć jedynie 20% powierzchni gminy oraz 30% jej mieszkańców.

Podsumowując, definicje sformułowane w polskim prawodawstwie skupiają się na społecznym wymiarze rewitalizacji oraz jej koncentracji w przestrzeni miasta.

Granice obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach powstały w oparciu o diagnozę delimitacyjną, wykonaną przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Docelowo zostaną one wyznaczone w formie uchwały Rady Miasta Kielce.

plik foto id: 1406574910

źródło: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.

 

Celem ogłoszonych obecnie konsultacji społecznych jest zapewnienie mieszkańcom udziału w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymiana wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobów wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Kielcach. Są to pierwsze w kolejności konsultacje "rewitalizacyjne" - czyli w procesie sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji znajdujemy się na kroku czwartym. Zapraszamy do czynnego udziału w procesie powstawania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce i tym samym decydowania o rozwoju swojego miasta.

 

Konsultacje obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji rozpoczną się z dniem 19 października 2022 r. i potrwają do 17 listopada 2022 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej;
  • zbierania uwag w postaci elektronicznej;
  • zbierania uwag ustnych;
  • badania ankietowego;
  • otwartego spotkania konsultacyjnego które odbędzie się 10.11.2022 r. o godzinie 16:00 w Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego.

Więcej informacji znajduje się w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Kielce.

Diagnoza delimitacyjna (10 028.29 KB) Granice obszarów zdegradowanych (12 978.34 KB) Granice obszaru rewitalizacji (5 290.04 KB) Projekt uchwały (14 315.84 KB) Ogłoszenie (561.10 KB) Wzór uwagi (do pobrania) (624.40 KB) Ankieta (do pobrania) (50.69 KB)
WYPEŁNIJ ANKIETĘ ONLINE PRZEŚLIJ PROPOZYCJĘ/UWAGĘ Raport (2 320.02 KB)

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3, 25-514 Kielce
tel. 41 36 76 361