IDEA KIELCE: Konsultacje

plik foto id: 1406266363

KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu "Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City"

Termin zbierania uwag

23.06.2021 r. - 29.07.2021 r.

Strategia miasta Kielce będzie dokumentem wyznaczającym cele rozwoju naszego miasta w odniesieniu do wszystkich sfer jego funkcjonowania. Dokument ten obejmie zagadnienia w długim czasookresie oraz pomoże wskazać narzędzia, jakie należy wykorzystać, aby te cele zostały osiągnięte. Nowa strategia będzie w procesie zarządzania miastem Kielce planem działania, według którego powinny postępować władze lokalne, chcąc skutecznie osiągać założone w niej cele. Dokument ten pomoże jak najefektywniej wykorzystywać posiadane zasoby z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrznych w tym również potencjału finansowego miasta.

Proces konstruowania „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” będzie znacząco opierał się na włączaniu mieszkańców i organizacji pozarządowych w dialog społeczny, kierując się zasadą partycypacji społecznej, a także odpowiedzialnością mieszkańców za przyszły rozwój Miasta Kielce.

DOKUMENTY

Do pobrania: (jeżeli chcesz wydrukować formularz i wysłać drogą tradycyjną)

Formularz zgłaszania uwag (60.67 KB)

Konsultacje zakończyły się 29 lipca 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji (4 859.33 KB) Raport z konsultacji (1 552.95 KB)

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z:
Panem Tomaszem Jakubczykiem 
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
tel. 41 36 76 415
email : strategiakielc@um.kielce.pl